شب بیداری

آیا شب بیداری به ژنتیک ربط داره؟

/waking-night

چرا بعضی از افراد شب ها نمیتونن زود بخوابند و بعضی از افراد هم باید صبح خیلی زود بیدار شوند؟